PRAKTISKE OPLYSNINGER

CVR-nr.
​11918190 (enkeltmandsvirksomhed)

Beskikkelse
Advokaten er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Forsikring og garanti

Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af advokatsamfundet fastsatte regler hos HDI-Gerling via Gjensidige. Vores ansvarsforsikring dækker al advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves.


​Indestående på klientkonti

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

​Vi anvender Danske Bank og Nykredit til vores klientindeståender, hvorfor betroede midler som udgangspunkt vil blive indsat på klientkonti i en af disse banker. Der er negativ rente på alle indeståender i disse banker, der pålægges i henhold til deres respektive regler (pt. 0,75%). Lad os endelig vide, hvis du har en præference. ​

Arkivering

Vi opbevarer som udgangspunkt sagsakter i fem år fra sagens afslutning.

Legitimationsoplysninger

I forbindelse med sagens oprettelse vil klienten skulle oplyse om navn, adresse samt CVR-nr. eller cpr-nr. samt fremvise dokumentation herfor, f.eks. ved forevisning af pas eller kørekort og sygesikringsbevis.

Kommunikation

Vi anvender som udgangspunkt e-mails I vores kommunikation med klienten, medmindre andet aftales eller finds uhensigtsmæssigt. 

Lovvalg og værneting

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Klage

Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Du må endelig lade os vide, hvis vores rådgivning ikke lever op til dine forventninger. Vi beder om, at du begynder med at rette henvendelse til den ansvarlige sagsbehandler eller advokat Erik Korpela-Andersen, så vi kan finde en hurtig og hensigtsmæssig løsning.

Er dette mod forventning ikke muligt, kan en klient indgive en klage over en advokat og/eller salæret til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

​Advokatfirmaet Erik Korpela-Andersen

CVR: 11918190

Hjortholmsvej 2
2830 Virum

Telefon: 45 95 00 30 (fra 9.00 til 16.00)

Mail: korpela@korpela.dk