PRIVATLIVSPOLITIK

​I forbindelse med, at Advokatfirmaet Korpela-Andersen, CVR-nr. 11 91 81 90 (”Advokatfirmaet”), behandler personoplysninger om dig, finder nærværende privatlivsdatapolitik anvendelse. Heri kan du læse om hvilke persondata der behandles om dig, samt hvilke rettigheder du har.

Privatlivspolitikken sker i overensstemmelse med EU’s lovgivning om persondatabeskyttelse (GPDR), (”Persondatabeskyttelsesforordningen”).

Advokatfirmaet Korpela-Andersen, CVR-nr. 11 91 81 90, Bækkeskovvej 9, 2665 Vallensbæk Strand

Telefon: 43 52 20 07, Mail: korpela@korpela.dk, www.korpela.dk

Advokatfirmaet er dataansvarlig, og det betyder, at vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, herunder at disse bliver behandlet i overensstemmelse med EU’s lovgivning om persondatabeskyttelse.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til Privatlivspolitikken, kan du altid rette henvendelse til Advokatfirmaet på ovenstående kontaktoplysninger.

1.​Oplysninger

​Advokatvirksomheden opbevarer og behandler personoplysninger (”Oplysningerne”) om dig, der bl.a. kan være:

​a)​CPR-nr. samt kopi af pas og kørekort. Disse opbevares med henblik på opfyldelse af hvidvaskreglerne.​

​b)​Navn, adresse, e-mailadresse, mobil- og private telefonnummer.

​c)​Oplysninger, som modtages i forbindelse med varetagelse af din sag/ydelse af rådgivning/en sag, hvori du er angivet som part, herunder bl.a. økonomi, familieforhold, forsikringsforhold, tidligere bopæl mv.

2.​Formål med behandling af persondata

​Vi behandler og opbevarer kun Oplysningerne med henblik på følgende formål:

​a)​Rådgivning og behandling af din sag/den sag hvori du er part.​​​

b)​Administration af dit klient- eller samarbejdsforhold til vores kontor, og/eller

c)​Opfyldelse af lovkrav, herunder overholdelse af såvel de advokatetiske regler, gældende hvidvaskregler, bogføringsloven mv.

​3.​Databehandlere

​Advokatfirmaet anvender pt. følgende databehandlere:​​​​

​1.​Zentura A/S, Linnés Alle 2, Høje Taastrup, 2630 Taastrup.

I det omfang Advokatfirmaet anvender databehandler, sker dette under iagttagelse af databehandleraftaler, der opfylder gældende krav.

​4.​Sikkerhed og videregivelse​

Advokatfirmaet anvender IT-systemer, der sikrer, at Oplysningerne opbevares og videregives krypteret. E-mails sendes krypteret via sikker mail-løsning fra Zentura A/S, der heder ”Permido.”

Oplysningerne vil kun blive videregivet med henblik på varetagelsen er en klients sag eller til varetagelse af Advokatfirmaets egne forpligtelser overfor myndigheder og til iagttagelse af sædvanlige lovkrav, herunder bl.a. hvidvaskloven og bogføringsloven.

Personoplysningerne kan blive videregivet til:​

a)​Advokatfirmaets revisor- og bankforbindelse(r).​​​

b)​Offentlige myndigheder.

c)​Ejendomsmæglere, banker og øvrige rådgivere og parter, hvis dette er nødvendigt for at varetage den pågældende sag.

5.​Rettigheder

Persondatabeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder, herunder:

​a)​Du har ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger om dig selv til brug for persondatabehandling. Dette sker ved nærværende Privatlivspolitik.
​​b)​Du har ret til at få adgang til den persondata, der er behandlet om dig selv. Dette udleveres ved anmodning til Advokatfirmaet på ovennævnte kontaktoplysninger. ​c)​Du har ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige eller vildledende, jf. nedenfor pkt. 6​

​d)​Du har ret til at gøre indsigelse over Advokatfirmaets elektroniske persondatabehandling, hvis du mener, at der er sket behandling af persondata i strid med gældende EU-lovgivning om persondata, jf. nedenfor pkt. 7.

6.​Særligt om sletning af oplysninger

Eventuelle personfølsomme oplysninger, som er indhentet i forbindelse med en given sag, bliver slettet senest 3 måneder efter, at der er gået 5 år efter arkivering/afslutning af den pågældende sag.

Dine hvidvaskoplysninger (kopi af pas/kørekort og sygesikringskort) bliver opbevaret i en periode på 5 år fra arkivering af den seneste sag, hvorefter de slettes senest 3 måneder efter udløb heraf. Øvrige oplysninger omkring sagen kan blive gemt i en længere periode, bl.a. under iagttagelse af forældelsesloven, der har et længere udløb.

Såfremt den pågældende sag vedrører et testamente eller en kodicil til testamente, hvor Advokatfirmaet er indsat som bobestyrer eller som behandler af et bo, opbevares Oplysningerne, med undtagelse af personfølsomme oplysninger med mindre at der er opnået konkret samtykke, indtil den pågældende længstlevendes død.

7.​Klageadgang

​Klage over behandling af Personoplysninger kan ske til: Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, Tlf.: 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk.

​Advokatfirmaet Erik Korpela-Andersen

CVR: 11918190

Hjortholmsvej 2
2830 Virum

Telefon: 45 95 00 30 (fra 9.00 til 16.00)

Mail: korpela@korpela.dk